VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy z kúpnych zmlúv uzatváraných na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie medzi spotrebiteľom a predávajúcim: spoločnosťou BioTechLife. s r.o., so sídlom: Palackého 85/5, Trenčín, Ičo: 47501367,Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 30496/R, oddiel Sro.

2. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) so spotrebiteľom sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar v zásielkovom obchode.

4. Objednávkou sa rozumie odoslaný formulár, obsahujúci informácie o spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky zásielkového obchodu a cenu tohto tovaru, prijatý na e-mailovú adresu alebo doručený na adresu sídla spoločnosti predávajúceho.

5. Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom zásielkového obchodu.

II. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Postup pri objednávaní je uvedený na web stránke predávajúceho.

2. Podmienkou prijatia objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno, priezvisko, poštovú adresu miesta dodania tovaru, telefónne číslo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob zaslania tovaru. Prijatie objednávky predávajúci elektronicky potvrdí spotrebiteľovi správou poslanou na e-mailovú adresu spotrebiteľa. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom mu boli doručené.

3. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je v čl. VIII. týchto všeobecných obchodných podmienok.

4. Predávajúci vráti spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných súvisiacich nákladov. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ. Po dohode môže byť vrátenie ceny uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou spotrebiteľa alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.

5. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať v lehote alebo v cene podľa ponuky, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a ak sa nedohodne so spotrebiteľom na náhradnom plnení, do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Predávajúci je v takomto prípade povinný nahradiť spotrebiteľovi všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru.

6. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. vybratie tovaru z ochranného obalu alebo porušenie ochrannej fólie výrobku)

III. DODACIE PODMIENKY

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie poštová adresa miesta dodania tovaru spotrebiteľovi, uvedená v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba, pošta) podľa požiadavky spotrebiteľa.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním na prepravu prvému prepravcovi.

3. Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi čo možno v najkratšej dobe po prijatí objednávky zvičajne  do 14 dní. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter, pričom tovar bude dodaný najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky, upovedomí predávajúci o tejto skutočnosti v čo najkratšom čase spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania všetkého objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

4. Tovar je odovzdaný prepravcovi na prepravu bezpečne zabalený. Pri preberaní zásielky je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, spotrebiteľ má právo odmietnuť prevzatie zásielky a ihneď kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú uznané. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

Expedičné lehoty, poštovné Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny: Slovenská pošta 3,00 € Kuriérska pošta 5,00 €, zásielka mimo SR 8,00 €. Expedičné lehoty:

1. Slovenská pošta  Zásielky expedujeme do 3 dní od doručenia objednávky

2. Kuriérska pošta - UPS  Zásielky expedujeme do 24 hodín od doručenia objednávky.

IV. KÚPNA CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Ceny uvedené na webovej stránke predávajúceho platia výhradne pre nákup prostredníctvom zmluvy uzavretej na diaľku. Súčasťou ceny nie je cena za dopravu (poštovné). Predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar za cenu platnú v čase prijatia objednávky.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru.

3. Spotrebiteľ vykonáva platbu v Euro, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

Pred prevzatím tovaru: • Bankovým prevodom / vkladom na účet • Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 7 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 7 dní, má predávajúci právo, odstúpiť od kúpnej zmluvy.  Pri prevzatí tovaru: • Dobierka (zásielková služba) •Pri zrealizovaní objednávky prostredníctvom platobnej brány.

3. Akciové ceny uvedené v akciovej ponuke sú platné po dobu platnosti danej akcie. V prípade uplatnenia inej zľavy sa tieto zľavy nevzťahujú na akciový tovar uvedený v akciovej ponuke. Jednotlivé zľavy nie je možné sčítavať.

V. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, VRÁTENIE ALEBO VÝMENA TOVARU

1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom, ak nie je na tovare, jeho obale alebo pripojenom návode vyznačená lehota na použite (exspiračná doba).; záručná doba neskončí pred uplynutím exspiračnej doby.

2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Reklamačného poriadku, ktorý je súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

3. V prípade, že spotrebiteľ si objednal tovar, ktorý je označený veľkostným ukazovateľom a žiada o výmenu tovaru za ten istý tovar v inej veľkosti, náklady na poštovné a balné hradí v plnej výške spotrebiteľ.

4. Predávajúci nepreberá tovar vrátený prostredníctvom dobierkovej služby.

VI. OCHRANA SÚKROMIA

1. Prevádzkovateľom informačného systému je predávajúci, bližšia identifikácia je v čl. I. ods. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len osobné údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie a ktoré sú uvedené v objednávke.

3. Spotrebiteľ vyplnením a odoslaním objednávky udeľuje prevádzkovateľovi informačného systému spoločnosti BioTechLife. s r.o. súhlas, podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, so spracúvaním svojich osobných údajov, za ktoré sa považujú údaje uvedené v objednávke. Osobné údaje poskytuje spotrebiteľ dobrovoľne.

4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude osobné údaje spotrebiteľa spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci osobné údaje spotrebiteľa neposkytuje tretím stranám, ani nesprístupňuje iným príjemcom okrem povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných zákonov.

5. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov až do doby kým tento súhlas písomne neodvolá minimálne však do vysporiadania všetkých vzájomných povinnosti.

6. Pri registrácii má spotrebiteľ možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od predávajúceho. Pri tejto voľbe spotrebiteľa bude predávajúci spracúvať osobné údaje spotrebiteľa aj na tieto účely. 7. Spotrebiteľ ako dotknutá osoba má právo, podľa zákona č. 122/2013 Z.z. na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Ďalšie práva spotrebiteľa ako dotknutej osoby upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z.z..

8. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný spotrebiteľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke predávajúceho ihneď po prihlásení.

VII. ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

1. Činnosť predávajúceho podlieha dozoru a dohľadu Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 722/4, 911 01 Trenčín. Poskytovanie služieb informačnej spoločnosti podlieha dohľadu a ochrana spotrebiteľa podlieha dozoru Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v  Trenčíne Andreja Sládkoviča 11, 971 01.

2. Odoslaním objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

VIII. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľ ma právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

a) keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar

b) V prípade, ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa keď spotrebiteľ alebo mím určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, telefonicky alebo e-mailom) na adrese BioTechLife. s r.o., sídlo: Palackého 85/5, Trenčín, email: biotechlifesk@gmail.com. Ak má spotrebiteľ záujem, môžete zaslať formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Ak využije túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy mu bude bezodkladne potvrdené na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ pošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti všetky platby, ktoré uhradil spotrebiteľ v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru ku spotrebiteľovi. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené oznámenie o odstúpení tejto zmluvy a vrátený tovaru späť na adresu predávajúceho. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri platbe, ak sa obe strany nedohodli na inom spôsobe platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Tovar je potrebné poslať späť na adresu predávajúceho alebo ho priniesť na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar spotrebiteľ odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Zodpovedá tiež za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.